Canfod ac atal masnach anghyfreithlon mewn cyffuriau, alcohol a thybaco yng Nghymru

Mae’r cynnydd sylweddol yn nifer y marwolaethau a derbyniadau i ysbytai sy’n gysylltiedig â defnyddio cyffuriau ac alcohol anghyfreithlon, ochr yn ochr â’r risg barhaus sy’n deillio o dybaco, yn argyfwng iechyd cyhoeddus sy’n gofyn am gydweithredu a chydgysylltu ar draws sectorau ac asiantaethau. Mae cyffuriau, alcohol a thybaco a gaiff eu masnachu’n anghyfreithlon yn cael effaith niweidiol ar iechyd a lles y boblogaeth sy’n mynd y tu hwnt i’r risg a achosir eisoes gan eu ffurfiau cyfreithlon, ac mae canfod ac atal masnach anghyfreithlon yn y nwyddau hyn yn hanfodol.

Mae Brexit wedi newid pa gronfeydd data troseddol yr Undeb Ewropeaidd (UE) y caiff y Deyrnas Unedig (DU) fynediad iddynt, ac wedi creu cyfleoedd ar gyfer newid rheolaethau rheoli ffiniau a mewnforio a pherthnasoedd masnachu. Mae gan hyn y potensial i effeithio ar y cyflenwad o gyffuriau, alcohol, a thybaco anghyfreithlon yng Nghymru, yn ogystal â’r ffyrdd y gall y DU weithio gyda’r UE ac eraill i ganfod ac atal masnach anghyfreithlon yn y nwyddau hyn.

Roedd y gweminar hwn yn crynhoi’r systemau rhyngwladol y bu’r DU a Chymru yn cymryd rhan ynddynt i fynd i’r afael ag alcohol, tybaco a chyffuriau anghyfreithlon cyn Brexit. Archwiliodd y panel sut mae’r rhain wedi newid ar ôl Brexit a’r effaith bosibl y gallai hynny ei chael ar iechyd a lles yng Nghymru.

Dyddiad

Gorffennaf 2023

Tanysgrifio i’n sianel YouTube

Tanysgrifio i’n sianel YouTube i gael eich hysbysu am y fideos diweddaraf gennym ni.Cyfrannu at ein fideos

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig