Argyfwng Costau Byw

Argyfwng Costau Byw

Mae’r DU yn wynebu’r argyfwng costau byw mwyaf mewn degawdau (Cyngor ar Bopeth 2022). Mae’r ‘argyfwng costau byw’ yn cyfeirio at y gostyngiad mewn incwm gwario ‘gwirioneddol’ (hynny yw, wedi ei addasu ar gyfer chwyddiant ac ar ôl trethi a budd-daliadau) y mae’r DU wedi ei weld ers diwedd 2021.

Wrth i brisiau godi, mae pobl yn wynebu dewisiadau anodd ynghylch ble i gwtogi, fel dewis rhwng ‘gwres neu fwyta’. Bydd effaith bosibl ar wariant ar weithgareddau hamdden a methu talu biliau yn cynnwys rhent a’r dreth gyngor. Mae hyn yn debygol o fod â goblygiadau iechyd, llesiant a thegwch difrifol i boblogaeth Cymru.

Bydd mwy o wybodaeth ac adnoddau’n cael eu hychwanegu at y dudalen hon yn rheolaidd

Adborth

Rydym yn croesawu adborth ar y detholiad hwn, ac awgrymiadau ar gyfer ffynonellau ychwanegol a allai fod o ddiddordeb i aelodau.

Cysylltu a ni →