DIGWYDDIADAU BLAENOROL

Daeth y digwyddiad i ben.

Mae'r digwyddiad hwn bellach wedi mynd heibio. Gweler isod am ragor o fanylion am yr hyn a ddigwyddodd yn ystod y digwyddiad hwn.

Cymryd camau mewn perthynas â’r argyfwng costau byw yng Nghymru

Dydd Iau 19 Ionawr 2023
With Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

Nid gwasgfa economaidd dros dro yn unig yw’r argyfwng costau byw presennol, yn hytrach mae’n fater iechyd y cyhoedd hirdymor sy’n effeithio ar y boblogaeth gyfan. Gallai’r effaith ar iechyd a llesiant yng Nghymru gael ei roi ar yr un raddfa â’r pandemig COVID-19, a oedd eisoes wedi gwaethygu’r anghydraddoldebau presennol yng Nghymru. Mae’r argyfwng costau byw yn cael, a bydd yn parhau i gael, effeithiau eang a hirdymor ar anghydraddoldebau iechyd yng Nghymru.

Rhoddodd ein panel gwybodus o arbenigwyr drosolwg o:

 • Y data diweddaraf am gostau byw yng Nghymru
 • Effeithiau’r argyfwng costau byw ar iechyd yng Nghymru
 • Meysydd gweithredu allweddol ar gyfer y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector yng Nghymru
 • Pa ddulliau sy’n gweithio orau yn y tymor byr, canolig a hir
 • Pa gymorth sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth San Steffan
 • Sut y gall awdurdodau lleol ddefnyddio dull seiliedig ar wyddor ymddygiad

Roedd y siaradwyr yn cynnwys:

Manon Roberts – Uwch Swyddog Polisi, Iechyd Cyhoeddus Cymru
Ben Saltmarsh – Pennaeth NEA Cymru
Judith Langdon – Rheolwr Arloesi Cyfiawnder Cymdeithasol, CLlLC
Alice Cline – Uwch Arbenigwr Newid Ymddygiad, Iechyd Cyhoeddus Cymru
Dr Steffan Evans – Pennaeth Polisi (Tlodi), Sefydliad Bevan
Grace Robinson – Swyddog y Rhaglen Cyflogau Byw, Cynnal Cymru


Cymryd camau mewn perthynas â’r argyfwng costau byw yng Nghymru


Awgrymwch bwnc ar gyfer ein digwyddiadau yn y dyfodol

Pa bynciau yr hoffech chi eu gweld yn cael sylw mewn Gweminarau yn y dyfodol? Gadewch i ni wybod isod

  If you would like us to contact you regarding your submission, please select 'submit with my contact details'


  Nodi problem

  Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
  Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

  Yn ôl i'r brig