6 Meh
Online

Effeithiau Newid Hinsawdd ar Iechyd yng Nghymru: Archwilio’r sylfaen dystiolaeth a nodi blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol

Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

6 Meh

Dyddiad + Amser

6 Mehefin 2024

9:30 YB - 12:30 YP

Math

Gweminar

Math

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Mae Asesiad o’r Effaith ar Iechyd diweddar Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cydnabod mai newid hinsawdd yw’r bygythiad mwyaf i iechyd a llesiant y bydd Cymru’n ei wynebu yn y ganrif hon. Bydd deall, paratoi ar gyfer effeithiau newid hinsawdd ar iechyd ac addasu iddynt yn faes allweddol i’r system iechyd a phartneriaid dros y degawd nesaf.

Mae nifer o adroddiadau wedi rhannu mewnwelediadau a gwybodaeth am effeithiau newid hinsawdd ar iechyd ond a oes gennym yr holl dystiolaeth sydd ei hangen arnom i wneud newid go iawn? Ble mae’r bylchau o ran ein gwybodaeth a’n dealltwriaeth? Pa gwestiynau sydd angen i ni eu gofyn i sicrhau mai’r strategaethau a’r dulliau rydym yn eu defnyddio yw’r rhai mwyaf effeithiol?

Bydd y weminar hon yn dwyn ynghyd dystiolaeth gyfredol ar effeithiau newid hinsawdd ar iechyd ledled Cymru gan gynnwys adroddiadau diweddar gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ac Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU.  Mae newid hinsawdd yn mynd i gael effaith sylweddol ar iechyd a llesiant yng Nghymru – cafwyd cyfnodau o dywydd eithafol yn fwy aml yng Nghymru yn y blynyddoedd diwethaf ac maent wedi effeithio ar seilwaith, gwasanaethau a llesiant corfforol a meddyliol y boblogaeth.  Mae angen tystiolaeth gadarn arnom i helpu’r sector iechyd i addasu i’r newidiadau hyn.

Dewch i’r weminar a byddwch yn rhan o’r gwaith o lunio blaenoriaethau’r dyfodol ar gyfer ein hymateb i newid hinsawdd.

Canlyniadau Dysgu:

Bydd y rhai a fydd yn bresennol yn dod i ddeall y canlynol:

  • effeithiau iechyd a llesiant newid hinsawdd yng Nghymru a’r risgiau a’r cyfleoedd ar lefel Cymru a’r DU
  • y dystiolaeth bresennol ynghylch effeithiau newid hinsawdd ar iechyd
  • yr angen am ddadansoddiad o fylchau ar draws pob agwedd ar ein hymateb i newid hinsawdd er mwyn sicrhau newid parhaol ac effeithiol.

Dyddiad + Amser

6 Mehefin 2024

9:30 YB - 12:30 YP

Math

Gweminar

Cyfrannu at ein digwyddiadau

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig