Amdanom ni

Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

Beth yw Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru?

Sefydlwyd Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru yn 2015 ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio ar wella iechyd a lles poblogaeth Cymru a chyfunodd bedwar rhwydwaith pwnc-benodol blaenorol a gynhaliwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Bellach mae gan y Rhwydwaith dros 2,400 o aelodau o ystod o sectorau a sefydliadau gan gynnwys y GIG, Awdurdodau Lleol, Llywodraeth Cymru, y byd academaidd, y trydydd sector a’r sector preifat. Mae’r Rhwydwaith yn ymdrin â sbectrwm eang o bynciau gan gynnwys atal mewn gofal iechyd, ymddygiadau sy’n gysylltiedig ag iechyd, lles meddyliol ac mae’n canolbwyntio ar benderfynyddion ehangach iechyd – tai, addysg, cyflogaeth, incwm ac adnoddau a’r amgylchedd.

Microphone-img

Beth yw nod ac amcanion y rhwydwaith?

Nod y Rhwydwaith yw hysbysu, hwyluso a chreu cysylltiadau i’r rheini sy’n gweithio yn y sector cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector er mwyn gwella iechyd a lles y boblogaeth yng Nghymru.

Cyflawnir hyn trwy:

Z

Rhannu gwybodaeth o ystod amrywiol o safbwyntiau, gan gynnwys polisi, ymchwil ac ymarfer i wella iechyd a lles y boblogaeth.

Z

Hwyluso datblygiad datrysiadau ac ymagweddau i lywio polisi, ymarfer ac ymchwil trwy ddod â safbwyntiau amrywiol ynghyd mewn gofodau creadigol.

Z

Cysylltu aelodau ac adeiladu cymuned i hyrwyddo’r nod cyffredin o wella iechyd a lles y boblogaeth trwy weithredu ar draws cymdeithas.

Z

Helpu pobl o ystod o sectorau i gydnabod eu cyfraniad cyfredol a phosibl at iechyd a lles y boblogaeth.

Pwy sy’n cynnal y Rhwydwaith?

Yr Uned Penderfynyddion Ehangach Iechyd, Cyfarwyddiaeth Iechyd a Lles Iechyd Cyhoeddus Cymru sy’n cynnal y Rhwydwaith.

Cyfarfod â thîm y Rhwydwaith

Catherine Evans

Catherine Evans

Cydlynydd y Rhwydwaith

Ymunodd Catherine â’r GIG yn 2003 ar ôl graddio o Sefydliad Prifysgol Cymru Caerdydd gyda BSc (Anrh) mewn Astudiaethau Bwyd.

Darllen mwy →

Marie Griffiths

Marie Griffiths

Cydlynydd y Rhwydwaith

Ymunodd Marie â’r GIG yn 2002, gan ddechrau ym maes Hybu Iechyd mewn rôl weinyddol.

Darllen mwy →

Christian Heathcote-Elliott

Christian Heathcote-Elliott

Prif Ymarferydd Iechyd y Cyhoedd (Uned Penderfynyddion Ehangach yr Uned Iechyd)

Mae Christian wedi gweithio o fewn y GIG ers 19 mlynedd ym maes deallusrwydd iechyd cyhoeddus a gwella iechyd.

Darllen mwy →

Jamie Topp

Jamie Topp

Swyddog Cynnwys Digidol

Ymunodd Jamie â’r tîm ym mis Ionawr 2022, ar ôl gweithio i Dîm Cyfathrebu Iechyd Cyhoeddus Cymru am ddwy flynedd.

Darllen mwy →

Dr Ciarán Humphreys

Dr Ciarán Humphreys

Ymgynghorydd Iechyd Cyhoeddus

Mae Ciarán yn Ymgynghorydd mewn Meddygaeth Iechyd y Cyhoedd, yn gweithio ym maes anghydraddoldebau iechyd a phenderfynyddion ehangach iechyd.

Darllen mwy →

Emma Girvan

Emma Girvan

Uwch Ymarferwr Iechyd Cyhoeddus

Mae Emma wedi gweithio ym maes iechyd o fewn y GIG ers dros 15 mlynedd, ac wedi treulio’r naw mlynedd diwethaf yn gweithio gyda Thîm Iechyd Cyhoeddus Lleol Betsi Cadwaladr fel Uwch Ymarferydd.

Darllen mwy →

Banner

Sut mae’r Rhwydwaith yn cael ei lywodraethu?

Sefydlwyd Grŵp Cynghori Rhwydwaith yn 2016 i gynrychioli aelodau’r Rhwydwaith â chylch gwaith i gynghori a chefnogi’r Rhwydwaith i gyflawni ei nodau a’i amcanion ac i gefnogi Iechyd Cyhoeddus Cymru a’i bartneriaid a’i randdeiliaid i gyflawni ‘Lles Cenedlaethau’r Dyfodol yn effeithiol (Deddf Cymru) 2015’ a pholisïau a chynlluniau perthnasol eraill. Cadeirir y Grŵp Cynghori gan Dr Ciáran Humphreys, Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd (Iechyd Cyhoeddus Cymru) ac mae’n cyfarfod bob chwarter.

Am wybod mwy?

Os ydych chi eisiau gwybod mwy am y Rhwydwaith, os oes gennych syniadau ar ei ddatblygiad neu faes gwaith penodol yr hoffech ei rannu gydag aelodau, cysylltwch â thîm y Rhwydwaith.

Microphone-img

Beth yw manteision bod yn aelod o’r Rhwydwaith?

}

Mynediad cynnar i gynnwys

Eich cysylltu chi ag aelodau sydd â diddordebau tebyg

Rhannu’ch gwaith gyda’r aelodau

Cyfrannu at ein gweminarau

Y gallu i arbed ein cynnwys i’ch cyfrif eich hun

new_image

Dilynwch ni ar y Cyfryngau Cymdeithasol

Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf am Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.