Public Health Network Wales Cymru

Ein prif ddewisiadau

Ein huchafbwyntiau dewisol o weithgareddau diweddaraf y rhwydwaith

Cynhadledd ar Ymarfer Iechyd y Cyhoedd

9 Chwefror 2023

Cynllunio ar gyfer dyfodol iach: cydweithio i greu cymunedau iachach

 Mae Uned Gymorth Asesu’r Effaith ar Iechyd Cymru (WHIASU), Iechyd Cyhoeddus Cymru (PHW) yn cynnal digwyddiad i ddwyn ynghyd weithwyr proffesiynol sy’n gweithio ym maes cynllunio gofodol ac iechyd, neu sydd â diddordeb ynddo, er mwyn datblygu gwell dealltwriaeth o botensial cydweithio.

Mae materion allweddol ar y cyd i fynd i’r afael â nhw nawr ac yn y dyfodol, gan gynnwys newid yn yr hinsawdd, adfywio ar ôl COVID-19 a phoblogaeth sy’n heneiddio. Drwy gydweithio â gweithwyr proffesiynol ym maes cynllunio ac iechyd, gellir mynd i’r afael â’r materion hyn drwy ddull sy’n seiliedig ar dystiolaeth a all ddod â manteision sylweddol i iechyd a llesiant ein cymunedau.

Mae’r digwyddiad wedi’i anelu at gynllunwyr Rheoli Polisi a Datblygu, gweithwyr iechyd proffesiynol o fyrddau iechyd lleol gan gynnwys timau iechyd y cyhoedd, cynllunwyr trafnidiaeth, swyddogion iechyd yr amgylchedd, gweithwyr proffesiynol yr amgylchedd adeiledig ac unrhyw un sydd â diddordeb yn yr agenda hon.

   featured-image

   Gweld pob digwyddiad

   Rydym yn rhannu ac yn hwyluso digwyddiadau i hysbysu ein haelodau

   Gweld pob digwyddiad

   Dod yn Aelod

   Gallwch elwa ar fynediad cynnar i gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth o Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

   Ein E-Fwletin

   Darllenwch ein E-Fwletinau rheolaidd am ddiweddariadau ar destunau cyfredol ac ymchwil.

   Rhifyn cyfredol

   Bwyd, bwyta’n iach a maeth yng Nghymru

   Cyfrannu at ein rhwydwaith

   Eisiau cyfrannu at ein E-Fwletin neu’n Podlediad nesaf? Dewch yn aelod i gael eich gwahodd i rannu eich syniadau, ymchwil a’ch newyddion bob mis.

   Microphone-img

   Dilynwch ni ar y Cyfryngau Cymdeithasol

   Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol i gael y newyddion diweddaraf gan Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.