Public Health Network Wales Cymru

Ein prif ddewisiadau

Ein huchafbwyntiau dewisol o weithgareddau diweddaraf y rhwydwaith

Cynhadledd

9 Chwefror 2023

Cynllunio ar gyfer dyfodol iach: cydweithio i greu cymunedau iachach

Mae Uned Gymorth Asesu’r Effaith ar Iechyd Cymru (WHIASU), Iechyd Cyhoeddus Cymru (PHW) yn cynnal digwyddiad i ddwyn ynghyd weithwyr proffesiynol sy’n gweithio ym maes cynllunio gofodol ac iechyd, neu sydd â diddordeb ynddo, er mwyn datblygu gwell dealltwriaeth o botensial cydweithio.

Mae materion allweddol ar y cyd i fynd i’r afael â nhw nawr ac yn y dyfodol, gan gynnwys newid yn yr hinsawdd, adfywio ar ôl COVID-19 a phoblogaeth sy’n heneiddio. Drwy gydweithio â gweithwyr proffesiynol ym maes cynllunio ac iechyd, gellir mynd i’r afael â’r materion hyn drwy ddull sy’n seiliedig ar dystiolaeth a all ddod â manteision sylweddol i iechyd a llesiant ein cymunedau.

Bydd y siaradwyr yn y digwyddiad yn cyflwyno’u safbwyntiau ar sut y gall cydweithio rhwng meysydd cynllunio ac iechyd fynd i’r afael â’r materion hyn. Bydd pynciau eraill i’w trafod yn y digwyddiad yn cynnwys y rheoliadau Asesu’r Effaith ar Iechyd (HIA) ar gyfer Cymru sydd ar ddod o dan Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017, ac enghreifftiau o’r defnydd o offer cynllunio ac iechyd WHIASU ar gyfer cydweithio.

  featured-image

  Gweld pob digwyddiad

  Rydym yn rhannu ac yn hwyluso digwyddiadau i hysbysu ein haelodau

  Gweld pob digwyddiad

  Dod yn Aelod

  Gallwch elwa ar fynediad cynnar i gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth o Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

  Ein E-Fwletin

  Darllenwch ein E-Fwletinau rheolaidd am ddiweddariadau ar destunau cyfredol ac ymchwil.

  Rhifyn cyfredol

  Diogelu lles meddwl y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau’r dyfodol

  October 22 bulletin cover welsh

  Cyfrannu at ein rhwydwaith

  Eisiau cyfrannu at ein E-Fwletin neu’n Podlediad nesaf? Dewch yn aelod i gael eich gwahodd i rannu eich syniadau, ymchwil a’ch newyddion bob mis.

  Microphone-img

  Dilynwch ni ar y Cyfryngau Cymdeithasol

  Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol i gael y newyddion diweddaraf gan Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.