Marie Griffiths

Cydlynydd Rhwydwaith

Ymunodd Marie â’r GIG yn 2002, gan ddechrau ym maes Hybu Iechyd mewn rôl weinyddol.

Yn 2004 cafodd ei secondio o fewn y Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol i rôl swyddog prosiect yn cefnogi Positive Steps, cynllun atgyfeirio ymarfer corff cymunedol mewn partneriaeth rhwng y gwasanaethau iechyd, meddygon teulu a’r Awdurdod Lleol. Rhoddodd hyn y cyfle iddi ddatblygu ymhellach ac yn 2007 graddiodd o Brifysgol Metropolitan Abertawe â BA (Anrhydedd) mewn Astudiaethau Iechyd a Chymdeithaseg. Roedd ei hymchwil yn ystod y cyfnod hwn yn seiliedig ar ‘Agweddau tuag at salwch meddwl a’r stigma sy’n gysylltiedig ag ef’.

Cafodd ddyrchafiad yn Nhîm Iechyd Cyhoeddus Abertawe i swydd Rheolwr Swyddfa yn 2008, gan reoli’r tîm gweinyddol a rhoi cefnogaeth i’r Pennaeth Gwasanaeth, yr Arbenigwyr Hybu Iechyd a’r Ymarferwyr Iechyd Cyhoeddus. Roedd y swydd yn eang iawn ei chwmpas ac yn rhoi profiad o weithio gyda chydweithwyr mewn Timau GIG eraill a phartneriaid lleol mewn sefydliadau eraill ar agenda gwella iechyd a lles eang. Mae wedi cefnogi gwaith gwella iechyd lleol ar reoli tybaco, gweithgarwch corfforol, iechyd rhywiol ac iechyd yn y gweithle, sydd oll yn cynnwys cyfleoedd i helpu iechyd a lles meddwl ac emosiynol pobl.

Mae Marie yn ymrwymedig i’r maes hybu iechyd meddwl ac yn canolbwyntio ar ymarfer sy’n seiliedig ar dystiolaeth a gwerth ychwanegol gwaith partneriaeth.

Dechreuodd Marie ei rôl fel Cydlynydd Rhwydwaith Iechyd Meddwl Cymru ym mis Gorffennaf 2010 ac mae bellach yn un o Gydlynwyr Cymru Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru sydd wedi’i leoli yn yr Uned Penderfynyddion Ehangach Iechyd yn y Gyfarwyddiaeth Iechyd a Lles.

Darllen mwy

Catherine Evans

Catherine Evans

Cydlynydd Rhwydwaith

Christian Heathcote-Elliott

Christian Heathcote-Elliott

Prif Ymarferydd Iechyd y Cyhoedd (Uned Penderfynyddion Ehangach yr Uned Iechyd)

Dr Ciarán Humphreys

Dr Ciarán Humphreys

Ymgynghorydd Iechyd Cyhoeddus

Cerys Preece

Cerys Preece

Uwch Ymarferwr Iechyd Cyhoeddus

Jamie Topp

Jamie Topp

Swyddog Cynnwys Digidol