Dadansoddiad newydd yn datgelu anghydraddoldebau o ran gofal iechyd meddwl plant a phobl ifanc yng Nghymru

Mae Labordy Data Rhyngweithiol (NDL) y Sefydliad Iechyd wedi dadansoddi data ar draws Cymru, Lloegr a’r Alban i ddatgelu canfyddiadau newydd am blant a phobl ifanc sy’n cael cymorth iechyd meddwl. Mae dadansoddiad gan dimau lleol gan gynnwys yng Nghymru, yn tynnu sylw at dri maes i ymchwilio ymhellach iddynt, yn genedlaethol ac yn lleol1:

  1. Mae’r defnydd o feddygon teulu a meddyginiaeth ar gyfer problemau iechyd meddwl yn tyfu yn yr ardaloedd a ddadansoddwyd gan dimau NDL
  2. Mae cyfran uwch o ferched y glasoed a menywod ifanc yn cael gwrth-iselyddion, mewn cysylltiad â gwasanaethau cymorth ac yn profi argyfyngau iechyd meddwl yn fwyaf aml
  3. Mae’r data yn dangos gwrthgyferbyniad llwyr mewn amddifadedd economaidd-gymdeithasol, gyda mwy o bresgripsiynau ac argyfyngau iechyd meddwl yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig

Dangosodd y data ar gyfer Cymru mai2 :

  • Merched y glasoed 16–19 oed oedd y grŵp a gyflwynodd amlaf gydag argyfyngau iechyd meddwl i wasanaethau acíwt.
  • Yn 2019, roedd merched (11–15 oed) a menywod ifanc (16–19 oed) ddwywaith yn fwy tebygol o gyflwyno gydag argyfyngau na bechgyn a dynion ifanc o’r un oedran.
  • Roedd cyfraddau digwyddiadau argyfwng hefyd wedi’u patrymu’n gryf gan amddifadedd cymdeithasol, gyda phlant a phobl ifanc sy’n byw yn y 20% o ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru â bron dwbl y gyfradd o ddigwyddiadau argyfwng o gymharu â’r rhai sy’n byw yn yr 20% o ardaloedd lleiaf difreintiedig

Ledled y DU, mae nifer y plant a phobl ifanc sy’n profi problemau iechyd meddwl yn cynyddu ledled y DU. Mae gwasanaethau iechyd meddwl yn ehangu, ond nid ydynt yn ehangu’n ddigon cyflym i ddiwallu anghenion cynyddol, gan adael llawer o blant a phobl ifanc heb lawer o gymorth neu ddim cymorth o gwbl. Mae hefyd yn dangos nad oes digon o wybodaeth am bwy sy’n derbyn gofal ac, yn hanfodol, pwy nad ydynt yn derbyn gofal.

Myw o wybodaeth

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later


Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig