Mae strategaethau i atal Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod: llawlyfr i weithwyr proffesiynol

Mae tîm o ymchwilwyr o Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi datblygu llawlyfr i arwain gweithwyr proffesiynol a sefydliadau ar sut i weithredu gwaith i atal Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE).  Gan gydweithio â Swyddfa Ranbarthol Ewrop Sefydliad Iechyd y Byd a Phrifysgol Lerpwl John Moores gwnaethant ddatblygu’r canllaw i helpu gweithwyr proffesiynol i weithredu er mwyn meithrin cadernid mewn plant, a datblygu sefydliadau, sectorau a systemau sy’n cael eu llywio gan drawma. 

Mae ACE yn cynnwys camarfer plant  (fel cam-drin corfforol, emosiynol neu rywiol) a phrofiadau eraill llawn straen o fewn 18 mlynedd gyntaf bywyd, fel dod i gysylltiad â thrais teuluol a thrais gan bartner agos neu gam-drin sylweddau gan rieni a’r rhai sy’n rhoi gofal. Mae gan y profiadau hyn y potensial i newid ymennydd a systemau biolegol sy’n datblygu ymhlith plant a gall gael effeithiau niweidiol ar draws y cwrs bywyd. Felly, mae mynd i’r afael ag ACE a lleihau’r baich ar unigolion, teuluoedd a’r gymdeithas ehangach yn hanfodol. 

Mae’r llawlyfr yn dwyn ynghyd dystiolaeth, adnoddau ac astudiaethau achos o bob rhan o Ewrop ac yn rhyngwladol. Yn ogystal â thynnu sylw at strategaethau a gwybodaeth am atal ACE, meithrin cydnerthedd a datblygu systemau sy’n cael eu llywio gan drawma, mae’n cyflwyno cyfres o gamau y gellir eu defnyddio i roi strategaethau ar waith.

Myw o wybodaeth

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later

Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig