£2.4m i brosiectau i leihau allyriadau GIG Cymru

Bydd Rhaglen Genedlaethol Argyfwng yr Hinsawdd Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ariannu prosiectau gan fyrddau iechyd a chyrff y GIG mewn ymgais i sicrhau lleihad o fwy na thraean mewn allyriadau carbon erbyn 2030.

Mae GIG Cymru yn cynhyrchu allyriadau sy’n gyfwerth â thua 1 miliwn tunnell o CO2 y flwyddyn. Mae’n cynhyrchu mwy o allyriadau na’r un corff arall yn sector cyhoeddus Cymru.

Rhaid i brosiectau sy’n gymwys am y £2.4 miliwn o gyllid gyfrannu at yr uchelgais i sector cyhoeddus Cymru yn ei gyfanrwydd fod yn Sero Net erbyn 2030 a/neu gynyddu gallu i ymdopi ag effeithiau’r newid yn yr hinsawdd, drwy wneud y canlynol:

  • Cefnogi gweithgareddau cyfathrebu, ymgysylltu neu newid ymddygiad sy’n helpu i ymwreiddio’r agenda newid hinsawdd o fewn y sefydliad, a/neu
  • Ysgogi’r gwaith o weithredu cynlluniau datgarboneiddio ar lefel sefydliad, gan gynnwys drwy ariannu mentrau neu swyddi penodol, a/neu
  • Ariannu mentrau neu weithgarwch arloesol bach a chanolig ar lawr gwlad.

Myw o wybodaeth

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later


Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig