DIGWYDDIADAU BLAENOROL

Daeth y digwyddiad i ben.

Mae'r digwyddiad hwn bellach wedi mynd heibio. Gweler isod am ragor o fanylion am yr hyn a ddigwyddodd yn ystod y digwyddiad hwn.

Communities4Change (C4C) Cymru

Dydd Mercher 25 Ionawr 2023
With Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae Communities4Change (C4C) Cymru yn ymagwedd gyfyngedig i amser, wedi ei llywio gan dystiolaeth, sydd yn dod â phobl ynghyd o asiantaethau lluosog gyda nod cyffredin o alluogi a chyflymu newid er mwyn gwella iechyd a thegwch iechyd.

Cafodd partneriaeth Tai Iach Cwm Taf Morgannwg (CTMHHP), wedi ei noddi gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ei dewis gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i brofi a gwerthuso ymagwedd C4C Cymru. Mae Partneriaeth Tai Iach Cwm Taf Morgannwg yn grŵp aml-asiantaeth gyda’r nod o wella iechyd a lles pobl yn Awdurdodau Lleol Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr trwy wella ansawdd tai a lefel y cymorth i’r rheiny sydd yn ddigartref.

Y nod a gynigiwyd i gydweithrediaeth C4C CTMHHP oedd datblygu dull o rannu, dehongli a defnyddio data ar gyfer gweithredu ar draws partneriaid mewn perthynas â thai ac iechyd.

Roedd y gweminar hwn yn rhoi trosolwg o ddull gweithredu C4C Cymru, y ffordd y mae gwaith CTMHHP wedi esblygu ers cymryd rhan yng nghynllun peilot C4C Cymru a phwyntiau dysgu allweddol o’r gwerthusiad.


Communities4Change (C4C) Cymru

Gwerthuso digwyddiadau Enlarge

Cyflwyniad digwyddiad

Communities4Change (C4C) Cymru


Awgrymwch bwnc ar gyfer ein digwyddiadau yn y dyfodol

Pa bynciau yr hoffech chi eu gweld yn cael sylw mewn Gweminarau yn y dyfodol? Gadewch i ni wybod isod

    If you would like us to contact you regarding your submission, please select 'submit with my contact details'


    Nodi problem

    Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
    Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

    Yn ôl i'r brig