Plant yn pryderu am gael digon i’w fwyta

Dywedodd 45% o’r plant 7-11 oed, a 26% o’r bobl ifanc 12-18 oed a ymatebodd i arolwg cenedlaethol eu bod yn pryderu am gael digon i’w fwyta.

Roedd yr arolwg gan Gomisiynydd Plant Cymru yn gofyn barn 7873 o blant a phobl ifanc ar amrywiaeth o faterion.

Cafwyd 876 o ymatebion gan rieni hefyd.

Adleisiwyd pryderon y plant gan y rhieni: dywedodd 36% o’r rhieni eu bod yn pryderu a fyddai eu plant yn cael digon o fwyd.

Roedd bron dau o bob tri (61%) o’r plant 7-11 oed yn pryderu bod gan eu teuluoedd ddim digon o arian ar gyfer y pethau maen nhw eu hangen, ac roedd yr un peth yn wir am fwyafrif (52%) o’r plant 12-18 oed.

Myw o wybodaeth

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later


Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig