Iechyd Cyhoeddus Cymru yn Lansio Ffrwd Waith Ymroddedig i Fwyhau Effaith Bwyd Ysgol ar Iechyd Plant

Mewn ymgais i wella iechyd a llesiant plant a phobl ifanc ledled Cymru, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi adroddiad Newydd yn manylu ar sut y gallwn wneud y gorau o rôl bwyd ysgol wrth hybu maeth a lleihau anghydraddoldebau iechyd.

Mae’r adroddiad yn gweithredu fel glasbrint i feithrin cyd-ddealltwriaeth y mae rôl bwyd ysgol yn ei chwarae wrth lunio iechyd a llesiant plant. Ymchwilia i wahanol agweddau, gan gynnwys cyd-destun hanesyddol bwyd ysgol fel ymyriad iechyd y cyhoedd, trosolwg o’r system bwyd ysgol bresennol yng Nghymru, ac arferion deiet a statws iechyd cyffredinol plant oed ysgol yn y rhanbarth. At hynny, mae’n tanlinellu effeithiau tymor byr, canolig a hir posibl bwyd ysgol ar iechyd a llesiant.

Pwysleisia’r adroddiad arwyddocâd sefydlu dulliau bwyd ysgol iach effeithiol i greu amgylcheddau ffafriol ar gyfer iechyd a llesiant plant a phobl ifanc. Amlyga sawl mantais, yn cynnwys mynediad teg at fwyd maethlon, meithrin arferion deietegol cynaliadwy a chefnogi cyrhaeddiad addysgol.

Mwy o wybodaeth

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later


Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig