DIGWYDDIADAU BLAENOROL

Daeth y digwyddiad i ben.

Mae'r digwyddiad hwn bellach wedi mynd heibio. Gweler isod am ragor o fanylion am yr hyn a ddigwyddodd yn ystod y digwyddiad hwn.

Creu lleoedd a mannau iach: dull cydweithredol

Dydd Iau 10 Chwefror 2022
With Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru a Uned Gymorth Asesu Effaith ar Iechyd Cymru

Cynhaliwyd y digwyddiad yn dilyn cyhoeddi’r adroddiad – “Mwyafu cyfleoedd iechyd a lles mewn cynllunio gofodol wrth ailsefydlu yn sgîl y pandemig COVID-19” a nododd sut mae cydweithio rhwng cynllunio gofodol ac iechyd yn hanfodol er mwyn manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd iechyd a lles wrth adfer ar ôl pandemig COVID-19. Cyflwynodd y digwyddiad ganfyddiadau’r adroddiad hwn.

Amlygodd nifer o gyflwyniadau sut y gellir cydgysylltu cynllunio ac iechyd. Ymdriniodd siaradwyr â’r materion cyfredol sy’n wynebu ein cymunedau a’n lleoedd, pwysigrwydd cydweithio, dylunio ar gyfer plant a chreu lleoedd iach i bawb ac enghraifft o ymgysylltu rhwng cenedlaethau ar brosiect cynllunio a dylunio.

Amcanion y digwyddiad oedd:

 • Deall yr heriau mawr sy’n wynebu cymunedau gan gynnwys effeithiau pandemig COVID-19
 • Deall y cyfraniad y gall cynllunio a chreu lleoedd ei wneud i fynd i’r afael â’r heriau iechyd mawr sy’n wynebu cymunedau.
 • Dangos technegau i gynllunwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol ymgysylltu’n effeithiol â chymunedau lleol er mwyn gwneud y mwyaf o ganlyniadau dysgu gwaith creu lleoedd:
 • Mwy o gydweithio rhwng gweithwyr iechyd proffesiynol a chynllunwyr
 • Mwy o wybodaeth am sut y gall gweithio ar y cyd arwain at ddatblygu lleoedd a mannau iach
 • Archwilio a chryfhau cyfleoedd a rolau wrth greu lleoedd newydd, gan ddefnyddio offer a chanllawiau i ddarparu’r manteision mwyaf posibl i gymunedau

Cadeiriwyd y digwyddiad gan Kate Eden, Is-gadeirydd, Iechyd Cyhoeddus Cymru. Dywedodd Kate ‘Roedd yn wych gweld cynifer o bobl yn bresennol, a oedd am ddysgu rhagor am y cyfleoedd a’r potensial ar gyfer gweithio cydgysylltiedig rhwng cynllunwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol. Roedd y cynrychiolwyr yn gallu clywed rhai enghreifftiau o ble y gwneir hyn yn effeithiol, a hefyd yn cymryd rhan mewn trafodaethau am adnoddau a fydd yn eu cefnogi wrth iddynt fwrw ymlaen â’r gwaith hwn ledled Cymru’.

 

 


Creu lleoedd a mannau iach: dull cydweithredol - pob cyflwyniad

Creu lleoedd a mannau iach: dull cydweithredol - Michael Chang a Liz Green

Creu lleoedd a mannau iach: dull cydweithredol - Lydia Orford

Creu lleoedd a mannau iach: dull cydweithredol - Tim Gill

Creu lleoedd a mannau iach: dull cydweithredol - Sophie Paterson


Awgrymwch bwnc ar gyfer ein digwyddiadau yn y dyfodol

Pa bynciau yr hoffech chi eu gweld yn cael sylw mewn Gweminarau yn y dyfodol? Gadewch i ni wybod isod

  If you would like us to contact you regarding your submission, please select 'submit with my contact details'


  Nodi problem

  Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
  Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

  Yn ôl i'r brig