DIGWYDDIADAU BLAENOROL

Daeth y digwyddiad i ben.

Mae'r digwyddiad hwn bellach wedi mynd heibio. Gweler isod am ragor o fanylion am yr hyn a ddigwyddodd yn ystod y digwyddiad hwn.

Llesiant yn y Gwaith: Cefnogi Iechyd a Llesiant yn y Gwaith

Dydd Mercher 10 Gorffennaf 2024
With Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

Beth yw manteision economaidd sicrhau iechyd a llesiant y gweithlu yng Nghymru? Pa ymyriadau sy’n effeithiol ac yn gost-effeithiol mewn perthynas ag iechyd yn y gweithle?  A pha gymorth sydd ei angen ar gyflogwyr llai i roi ymyriadau a dulliau llesiant ar waith?

Wedi’i chadeirio gan Mary-Ann McKibben, Ymgynghorydd-arweinydd Cymru Iach ar Waith (Iechyd Cyhoeddus Cymru), gwrandawodd y weminar hon gan academyddion sydd wedi gwneud gwaith ymchwil a gwerthuso i ddeall beth sy’n gweithio mewn perthynas â dulliau iechyd yn y gweithle.

Jacob Davies, Economegydd Iechyd ac Ymgeisydd Staff PhD o fewn Grŵp Ymchwil Economeg Iechyd Cyhoeddus ac Ataliol (PHERG) a arweinir gan yr Athro Rhiannon Tudor Edwards, fewnwelediad i ganfyddiadau eu Hadroddiad Lles yn y Gwaith a thrafododd y mathau o ymyriadau sy’n debygol o fod yn fwyaf cost-effeithiol wrth wella llesiant yn y gwaith.

Amlinellodd Nigel Lloyd (tîm PHIRST Connect a ariennir gan NIHR ym Mhrifysgol Swydd Hertford) ganfyddiadau gwerthusiad o gymorth iechyd a llesiant yn y gweithle mewn busnesau bach a chanolig (SMEs) yn Walsall, gan ganolbwyntio’n benodol ar y prif rwystrau a nodwyd i Ymgysylltu a gweithredu SME a sut y gellid mynd i’r afael â nhw.

Deilliannau dysgu:

 • Deall y cysylltiadau rhwng iechyd a gwaith a rôl Cymru Iach ar Waith.
 • Dysgu am fanteision economaidd cadw’r gweithlu mewn iechyd corfforol ac emosiynol da, a’r ymyriadau mwyaf effeithiol a chost-effeithiol i wella llesiant yn y gwaith.
 • Dysgu am y rhwystrau a’r ffactorau sy’n galluogi busnesau bach a chanolig i weithredu ar iechyd a llesiant.
 • Deall sut i ddefnyddio mewnwelediadau a thystiolaeth o effeithiolrwydd i helpu i lywio camau gweithredu iechyd y cyhoedd o ran iechyd a gwaith.


Cadeirydd
Mary-Ann McKibben, Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd ac arweinydd Cymru Iach ar Waith, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Siaradwyr
Jacob Davies, Swyddog Cymorth Prosiect Ymchwil ac Ymgeisydd Staff PhD yn y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau (CHEME) Prifysgol Bangor
Nigel Lloyd, Uwch Gymrawd Ymchwil, PHIRST a ariennir gan NIHR, Prifysgol Swydd Hertford


Llesiant yn y Gwaith: Cefnogi Iechyd a Llesiant yn y Gwaith


Awgrymwch bwnc ar gyfer ein digwyddiadau yn y dyfodol

Pa bynciau yr hoffech chi eu gweld yn cael sylw mewn Gweminarau yn y dyfodol? Gadewch i ni wybod isod

  If you would like us to contact you regarding your submission, please select 'submit with my contact details'


  Nodi problem

  Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
  Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

  Yn ôl i'r brig