DIGWYDDIADAU BLAENOROL

Daeth y digwyddiad i ben.

Mae'r digwyddiad hwn bellach wedi mynd heibio. Gweler isod am ragor o fanylion am yr hyn a ddigwyddodd yn ystod y digwyddiad hwn.

Diogeledd Bwyd yng Nghymru

Dydd Mercher 21 Medi 2022
With Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae’r boblogaeth gyfan yn cael ei heffeithio gan ddiogeledd bwyd i ryw raddau ond bydd grwpiau o’r boblogaeth sy’n agored i niwed yn arbennig yn cael eu heffeithio’n negyddol, yn arbennig dros y misoedd i ddod. Mae diogeledd bwyd wedi cael ei ddiffinio fel a ganlyn “Pan fydd gan bob person, ar bob adeg, fynediad ffisegol ac economaidd at fwyd digonol, diogel a maethlon sy’n bodloni eu hanghenion deietegol a’u dewisiadau bwyd ar gyfer bywyd iach ac egnïol” (FAO, 1996).

Mae adroddiad a gyhoeddwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru’n amlygu sut bydd dylanwadau cyfunol Brexit, Coronafeirws a newid hinsawdd o bosibl yn effeithio arnom i gyd trwy’r bwyd yr ydym yn gallu ei brynu.

Rhoddodd y weminar hon gefndir i gyd-destun deddfwriaethol a pholisi presennol Cymru a’r DU mewn perthynas â diogeledd bwyd a’r effaith y mae diogeledd bwyd yn ei gael ar iechyd a lles y boblogaeth. Rhannodd y weminar hon hefyd y ffordd y mae partneriaethau bwyd lleol yn symud arweinwyr bwyd cymunedol ac yn eirioli dros fynediad gwell at fwyd fforddiadwy, iach a chynaliadwy.

Siaradwyr:

 • Zena Lopez, Asiantaeth Safonau Bwyd
 • Dr Angelina Sanderson Bellamy, Prifysgol Gorllewin Lloegr
 • Chris Nottingham, Cydlynydd Mannau Bwyd Cynaliadwy Partneriaeth Bwyd Blaenau Gwent

Adborth am ddigwyddiadau

Mae gennym ddiddordeb bob amser i glywed adborth ar ein digwyddiadau ac awgrymiadau ar rai yn y dyfodol. Os hoffech roi adborth inni ar y digwyddiad hwn, defnyddiwch y ddolen isod.
Rhowch adborth

Tagiau

Digwyddiadau eraill yn y gorffennol

Diogeledd Bwyd yng Nghymru

Gwerthuso digwyddiadau Enlarge


Awgrymwch bwnc ar gyfer ein digwyddiadau yn y dyfodol

Pa bynciau yr hoffech chi eu gweld yn cael sylw mewn Gweminarau yn y dyfodol? Gadewch i ni wybod isod

  If you would like us to contact you regarding your submission, please select 'submit with my contact details'


  Nodi problem

  Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
  Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

  Yn ôl i'r brig