9 Chw
Online

Cynllunio ar gyfer dyfodol iach: cydweithio i greu cymunedau iachach

Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

9 Chw

Dyddiad + Amser

9 Chwefror 2023

9:30 YB - 1:00 YP

Math

Ar-lein

Math

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Mae Uned Gymorth Asesu’r Effaith ar Iechyd Cymru (WHIASU), Iechyd Cyhoeddus Cymru (PHW) yn cynnal digwyddiad i ddwyn ynghyd weithwyr proffesiynol sy’n gweithio ym maes cynllunio gofodol ac iechyd, neu sydd â diddordeb ynddo, er mwyn datblygu gwell dealltwriaeth o botensial cydweithio.

Mae materion allweddol ar y cyd i fynd i’r afael â nhw nawr ac yn y dyfodol, gan gynnwys newid yn yr hinsawdd, adfywio ar ôl COVID-19 a phoblogaeth sy’n heneiddio. Drwy gydweithio â gweithwyr proffesiynol ym maes cynllunio ac iechyd, gellir mynd i’r afael â’r materion hyn drwy ddull sy’n seiliedig ar dystiolaeth a all ddod â manteision sylweddol i iechyd a llesiant ein cymunedau.

Bydd y siaradwyr yn y digwyddiad yn cyflwyno’u safbwyntiau ar sut y gall cydweithio rhwng meysydd cynllunio ac iechyd fynd i’r afael â’r materion hyn. Bydd pynciau eraill i’w trafod yn y digwyddiad yn cynnwys y rheoliadau Asesu’r Effaith ar Iechyd (HIA) ar gyfer Cymru sydd ar ddod o dan Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017, ac enghreifftiau o’r defnydd o offer cynllunio ac iechyd WHIASU ar gyfer cydweithio.

Mae’r digwyddiad wedi’i anelu at gynllunwyr Rheoli Polisi a Datblygu, gweithwyr iechyd proffesiynol o fyrddau iechyd lleol gan gynnwys timau iechyd y cyhoedd, cynllunwyr trafnidiaeth, swyddogion iechyd yr amgylchedd, gweithwyr proffesiynol yr amgylchedd adeiledig ac unrhyw un sydd â diddordeb yn yr agenda hon.

Dyddiad + Amser

9 Chwefror 2023

9:30 YB - 1:00 YP

Math

Ar-lein

Cyfrannu at ein digwyddiadau

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig