DIGWYDDIADAU BLAENOROL

Daeth y digwyddiad i ben.

Mae'r digwyddiad hwn bellach wedi mynd heibio. Gweler isod am ragor o fanylion am yr hyn a ddigwyddodd yn ystod y digwyddiad hwn.

Cynllunio ar gyfer dyfodol iach: cydweithio i greu cymunedau iachach

Dydd Iau 9 Chwefror 2023
With Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cynhaliodd Uned Gymorth Asesu’r Effaith ar Iechyd Cymru (WHIASU), Iechyd Cyhoeddus Cymru (PHW) yn cynnal digwyddiad i ddwyn ynghyd weithwyr proffesiynol sy’n gweithio ym maes cynllunio gofodol ac iechyd, neu sydd â diddordeb ynddo, er mwyn datblygu gwell dealltwriaeth o botensial cydweithio. 

Mae materion allweddol ar y cyd i fynd i’r afael â nhw nawr ac yn y dyfodol, megis newid yn yr hinsawdd a’i effaith ar iechyd a llesiant y boblogaeth. Drwy gydweithio rhwng gweithwyr proffesiynol ym maes cynllunio ac iechyd, gellir mynd i’r afael â materion o’r fath drwy ddull sy’n seiliedig ar dystiolaeth a all ddod â manteision sylweddol i iechyd a llesiant ein cymunedau. 

Rhoddodd y siaradwyr yn y digwyddiad eu safbwyntiau ar sut i gynllunio cydweithio rhwng meysydd cynllunio ac iechyd gyfrannu at fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd; asesiadau o’r effaith ar iechyd; cyfraniadau at gynllunio darpariaeth gofal iechyd; a rhoddodd enghreifftiau o sut y gall iechyd y cyhoedd ymgysylltu â’r system gynllunio.

Adborth am ddigwyddiadau

Mae gennym ddiddordeb bob amser i glywed adborth ar ein digwyddiadau ac awgrymiadau ar rai yn y dyfodol. Os hoffech roi adborth inni ar y digwyddiad hwn, defnyddiwch y ddolen isod.
Rhowch adborth

Tagiau

Digwyddiadau eraill yn y gorffennol

Cynllunio ar gyfer dyfodol iach: cydweithio i greu cymunedau iachach


Awgrymwch bwnc ar gyfer ein digwyddiadau yn y dyfodol

Pa bynciau yr hoffech chi eu gweld yn cael sylw mewn Gweminarau yn y dyfodol? Gadewch i ni wybod isod

    If you would like us to contact you regarding your submission, please select 'submit with my contact details'


    Nodi problem

    Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
    Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

    Yn ôl i'r brig