Cynllunio ar gyfer dyfodol iach: cydweithio i greu cymunedau iachach

Cynhaliodd Uned Gymorth Asesu’r Effaith ar Iechyd Cymru (WHIASU), Iechyd Cyhoeddus Cymru (PHW) yn cynnal digwyddiad i ddwyn ynghyd weithwyr proffesiynol sy’n gweithio ym maes cynllunio gofodol ac iechyd, neu sydd â diddordeb ynddo, er mwyn datblygu gwell dealltwriaeth o botensial cydweithio. 

Mae materion allweddol ar y cyd i fynd i’r afael â nhw nawr ac yn y dyfodol, megis newid yn yr hinsawdd a’i effaith ar iechyd a llesiant y boblogaeth. Drwy gydweithio rhwng gweithwyr proffesiynol ym maes cynllunio ac iechyd, gellir mynd i’r afael â materion o’r fath drwy ddull sy’n seiliedig ar dystiolaeth a all ddod â manteision sylweddol i iechyd a llesiant ein cymunedau. 

Rhoddodd y siaradwyr yn y digwyddiad eu safbwyntiau ar sut i gynllunio cydweithio rhwng meysydd cynllunio ac iechyd gyfrannu at fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd; asesiadau o’r effaith ar iechyd; cyfraniadau at gynllunio darpariaeth gofal iechyd; a rhoddodd enghreifftiau o sut y gall iechyd y cyhoedd ymgysylltu â’r system gynllunio.

Dyddiad

Chwefror 2023

Tanysgrifio i’n sianel YouTube

Tanysgrifio i’n sianel YouTube i gael eich hysbysu am y fideos diweddaraf gennym ni.Cyfrannu at ein fideos

A oes gennych adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith.

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig