Deall a mynd i’r afael ag effaith ysmygu a defnyddio e-sigaréts yng Nghymru ar iechyd cyhoeddus

Mae ysmygu’n effeithio ar fywyd plant a phobl ifanc trwy gydol eu plentyndod ac mae fepio wedi cynyddu ymhlith poblogaeth Cymru dros y blynyddoedd diwethaf, gydag 8% o’r boblogaeth oedolion yn dweud eu bod yn eu defnyddio nhw ar hyn o bryd, a 5% o bobl ifanc 11 i 16 oed yn defnyddio fêps yn wythnosol, o leiaf. Mae’r e-fwletin hwn yn cynnwys amrywiaeth o erthyglau sy’n amlygu mentrau, polisïau neu raglenni lleol, rhanbarthol neu genedlaethol sy’n canolbwyntio ar lleihau anghydraddoldebau o ran ysmygu, cynyddu cyfran y plant ifanc a’r bobl ifanc sy’n cael plentyndod di-fwg, a sicrhau bod dull system gyfan ar gyfer Cymru ddi-fwg.

Rhifyn

Chwefror 2024

Tagiau

Rhifyn blaenorol

Amddiffyn Iechyd a Lles yn yr Argyfwng Hinsawdd
Ionawr 2024

Darllen Mwy

Rhifynnau diweddar

Addysg yng N...

Ebrill 2024

Cynllunio ac...

Mawrth 2024

Deall a mynd...

Chwefror 2024

Gweld pob rhifyn arall

Edrychwch ar rifynnau eraill o’n E-Fwlein i ddarllen mwy am ein testunau.

Gweld pob rhifyn

Cyfrannu at ein e-fwletinau

A oes gennych chi adnodd yr hoffech ei rannu? Dewch yn aelod a chyfrannu at ein rhwydwaith trwy ychwanegu at ein e-fwletinau.

Bydd ein ffurflen cyflwyno erthyglau yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am nifer y geiriau, cynllun eich erthygl ac arweiniad ar gyfer delweddau

Nodi problem

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

Yn ôl i'r brig