Cynllun yn anelu at helpu mwy na 10,500 o bobl i gael gwaith

Mae cynllun newydd yn anelu at helpu mwy na 10,500 o bobl, sy’n gwella o gamddefnyddio sylweddau neu alcohol neu sydd â salwch meddwl, i gael addysg, hyfforddiant neu waith. Cafodd ei lansio gan Lywodraeth Cymru.

Mae’r rhaglen, sef yr unig wasanaeth o’i fath yng Nghymru, yn helpu cyfranogwyr i feithrin eu hyder drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau a’u cefnogi i gael mynediad at hyfforddiant, cymwysterau a phrofiad gwaith neu waith gwirfoddoli.

Caiff cyfranogwyr eu cefnogi gan fentoriaid cymheiriaid, sy’n defnyddio eu profiadau eu hunain i helpu eraill. Mae mentoriaid cymheiriaid yn gweithio gyda chyfranogwyr ar weithgareddau er mwyn eu helpu i oroesi rhwystrau i gael addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth. Bydd cyfranogwyr yn cael cymorth mewn meysydd megis datblygu sgiliau rhyngbersonol, cyllidebu, cael mynediad at dai, gofal meddygol a chael cymorth ariannol.

Mae’r rhaglen yn agored i bobl rhwng 16 a 24 nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant, ac i oedolion 25 oed neu hŷn sydd heb swydd yn yr hirdymor neu sy’n economaidd anweithgar.

Mwy o wybodaeth

Yn ôl i’r holl newyddion

Tagiau Cliciwch dag i weld mwy ar ei destun

Save

Save this article for later

Dod yn aelod

Elwa ar fynediad cynnar at gynnwys, cymorth yn cynnal eich digwyddiadau eich hun a mwy gydag aelodaeth Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl i'r brig