DIGWYDDIADAU BLAENOROL

Daeth y digwyddiad i ben.

Mae'r digwyddiad hwn bellach wedi mynd heibio. Gweler isod am ragor o fanylion am yr hyn a ddigwyddodd yn ystod y digwyddiad hwn.

Deall a mynd i’r afael â’r effaith a gaiff defnyddio e-sigaréts gan blant a phobl ifanc yng Nghymru i iechyd cyhoeddus

Dydd Iau 18 Ionawr 2024
With Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae fepio wedi cynyddu ymhlith poblogaeth Cymru dros y blynyddoedd diwethaf, gydag 8% o’r boblogaeth oedolion yn dweud eu bod yn eu defnyddio nhw ar hyn o bryd a bod 5% o bobl ifanc 11-16 oed yn defnyddio feps yn wythnosol, o leiaf. Mae feps yn llai niweidiol o lawer na sigaréts ac yn ddull mwyfwy poblogaidd o roi’r gorau i ysmygu. Fodd bynnag, wrth i niferoedd cynyddol o bobl sydd erioed wedi ysmygu ddechrau defnyddio feps, beth yw risgiau, niwed a phroblemau defnyddio feps ymhlith plant a phobl ifanc yng Nghymru? A beth all – a beth ddylai – iechyd cyhoeddus a sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl ifanc fod yn ei wneud?

Y gweminar hwn:

 • Wedi rhoi diweddariad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar epidemioleg a niwed fepio ymhlith plant ac oedolion, a’r mesurau sydd ar waith ar hyn o bryd i fynd i’r afael â’r broblem, yn enwedig gyda phobl ifanc
 • Bu Ash Cymru yn trafod eu harolwg anwedd cenedlaethol a hefyd yn trafod y gwaith maen nhw wedi bod yn ei wneud gydag ysgolion uwchradd i addysgu am anwedd trwy weithdai ac adnoddau amrywiol
 • Wedi darparu trosolwg o sut mae prosiectau mewn gwahanol rannau o Gymru yn mynd i’r afael â’r broblem yn sgil ceisiadau gan leoliadau addysg, a sut maen nhw’n cynorthwyo pobl ifanc i ennill y wybodaeth, y sgiliau a’r cyfleoedd sydd eu hangen arnynt i wneud dewisiadau gwybodus.

Adborth am ddigwyddiadau

Mae gennym ddiddordeb bob amser i glywed adborth ar ein digwyddiadau ac awgrymiadau ar rai yn y dyfodol. Os hoffech roi adborth inni ar y digwyddiad hwn, defnyddiwch y ddolen isod.
Rhowch adborth

Tagiau

Digwyddiadau eraill yn y gorffennol

Deall a mynd i’r afael â’r effaith a gaiff defnyddio e-sigaréts gan blant a phobl ifanc yng Nghymru i iechyd cyhoeddus


Awgrymwch bwnc ar gyfer ein digwyddiadau yn y dyfodol

Pa bynciau yr hoffech chi eu gweld yn cael sylw mewn Gweminarau yn y dyfodol? Gadewch i ni wybod isod

  If you would like us to contact you regarding your submission, please select 'submit with my contact details'


  Nodi problem

  Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
  Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

  Yn ôl i'r brig