DIGWYDDIADAU BLAENOROL

Daeth y digwyddiad i ben.

Mae'r digwyddiad hwn bellach wedi mynd heibio. Gweler isod am ragor o fanylion am yr hyn a ddigwyddodd yn ystod y digwyddiad hwn.

Cyfiawnder Troseddol, Iechyd Cyhoeddus, a Gofal Sylfaenol yng Nghymru

Dydd Mercher 10 Gorffennaf 2024
With Iechyd Cyhoeddus Cymru (Is-adran Gofal Sylfaenol)

Nid yw cyflwr iechyd pobl sydd wedi bod mewn cysylltiad â’r system gyfiawnder troseddol cystal â’r boblogaeth gyffredinol, ond maent yn wynebu mwy o rwystrau wrth geisio diwallu eu hanghenion iechyd. Mae parhad gofal rhwng amgylcheddau cymunedol a lleoliadau dan glo yn allweddol i leihau’r risg i rai sy’n perthyn i un o’n poblogaethau mwyaf agored i niwed. Bydd y sesiwn hon yn cyflwyno ymagwedd iechyd cyhoeddus at ofal iechyd sylfaenol a chyfiawnder troseddol, yn ogystal â rhannu tystiolaeth gan broffesiynwyr a phobl sydd â phrofiad bywyd. Bydd hefyd cyfle i gyfrannu at ganllawiau Cymru Gyfan ar barhad gofal i bartneriaid ar draws gofal sylfaenol a chyfiawnder, gan rannu profiad ac arfer gorau, fel y gallwn ni oll gydweithio i sicrhau ein bod yn diwallu anghenion y boblogaeth.

Awgrymwch bwnc ar gyfer ein digwyddiadau yn y dyfodol

Pa bynciau yr hoffech chi eu gweld yn cael sylw mewn Gweminarau yn y dyfodol? Gadewch i ni wybod isod

    If you would like us to contact you regarding your submission, please select 'submit with my contact details'


    Nodi problem

    Rydym yn gwneud ein gorau i gadw’r dudalen hon mor gyfredol â phosibl.
    Os byddwch yn canfod bod unrhyw wybodaeth yn arwain at ddolen farw neu os hoffech roi adborth ar y dudalen hon, cysylltwch â ni isod.

    Yn ôl i'r brig